เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555

เทศบัญญิติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559  (หน้าปก)

1 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

2 ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

3 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

5 รายงานประมาณการรายรับ

6 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

7 รายงานประมาณการรายจ่าย

8 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ส่วนที่ 2 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561