แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาสามปี 2557-2559

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

1.แผนพัฒนาสามปี 2555-2557

แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 ข้อมูลทั่วไป หน้า 1 - 27

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 28 - 50

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 51 - 79

ประกาศการใช้แผนสามปี 2559 -2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาปี 2559 - 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนาปี 2559 - 2561  ข้อ 1.1

ข้อ 1.2

ข้อ 1.3

ข้อ 1.4

ข้อ 1.5

ข้อ 2.1

ข้อ 2.2

ข้อ 2.3

ข้อ 2.4

ข้อ 2.5

ข้อ 3.1

ข้อ 3.2

ข้อ 3.3

ข้อ 3.4

ข้อ 4.1

ข้อ 4.2

ข้อ 4.3

ข้อ 4.4

ข้อ 4.5

ข้อ 5.1

ข้อ 6.1

ข้อ 6.2

ข้อ 7.1

ข้อ 7.2

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่  2

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา

บัญชีประสานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 4  แนวทางการติดตามและประเมินผล

 

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560)

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฎิบัติ

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

 

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

 

ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)

ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)

ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3)