รายงานกิจการสภา

 

ประกาศเทศบาล เรื่องกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2555

ประกาศเทศบาล เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

ประกาศเทศบาล เรื่องกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556

ประกาศเทศบาล เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556

 

ประกาศเทศบาล เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

ประกาศเทศบาล เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้งที่ 1 ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

 

ประกาศเทศบาล เรื่อง กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557

หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2557

ประกาศเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557

ประกาศเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

ประกาศเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558

ประกาศเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560