แผนการดำเนินงาน

 

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2557

ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

ส่วนที่ 1 บทนำ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการวางท่องเที่ยว

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2558 

ส่วนที่ 1 บทนำ  วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ  กิจกรรม

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2559

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)

ประกาศเทศบาล เรื่อง การแก้ไขแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)