คู่มือชำระภาษี

 

คู่มือการชำระภาษี

เทศบาลตำบลแม่แรง

อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน

โทร/โทรสาร ๐-๕๓๕๕๖-๗๓๒ -๓ ต่อ ๒๐

 

 

 

สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า    พัฒนาคนให้ก้าวไกล

ความสุขของประชาชนยิ่งใหญ่  คือหัวใจ “แม่แรง”
ขั้นตอนการชำระภาษี

ภาษีที่จัดเก็บ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นภาษีที่เก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ  โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

 

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ

๑.      สำเนาโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย

๒.      สำเนาใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

๓.      สำเนาสัญญาเช่า

๔.      สำเนาหนังสือของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

๕.      ทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

๖.      สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน

๗.      แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรือน

๘.      หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)

อัตราภาษี    ร้อยละ   ๑๒.๕  ของค่ารายปี

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

๑.      เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.๒) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

๒.      พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)

๓.      ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน  ๓๐  วัน นับตั้งแต่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)

การอุทธรณ์

หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน ๑๕  วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)

อัตราโทษและค่าปรับ

๑.      ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน  ๒๐๐  บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน ๑๐ ปี

๒.      ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปี


ชำระภาษีเกินกำหนด ๓๐  วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

๑.      ไม่เกิน ๑ เดือน  เสียเพิ่ม ๒.๕ %

๒.      เกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน  เพิ่ม   ๕ %

๓.      เกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน  เพิ่ม ๗.๕ %

๔.      เกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือน  เพิ่ม ๑๐ %

๕.      เกิน ๔ เดือน ขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

 

ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน

 

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ

๑. หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น สำเนาโฉนด   นส.๓ ก

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน

๓. สำเนาใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (ถ้ามี)

          ๔. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)

   ๕. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย

 

อัตราภาษี

-          จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ใช้ราคาปานกลางของที่ดินปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ไร่ละ  ๔๐  บาท

-          สำหรับที่ดินที่ใช้ในการประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุก ให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเอง ให้เสียอย่างสูงไม่เกิน

     ไร่ละ ๕ บาท

-          ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น ๒ เท่า ของอัตราภาษีปกติ

 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

๑.      ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และชำระภาษี

     ปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง  ๓๐  เมษายน ของทุกปี

๒.      ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ภายใน  ๓๐ วัน  นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

 

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

๑.      ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน ๑ ไร่  แต่จะน้อยกว่า  ๒๐๐  ตารางวา ไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่แรง พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดการลดหย่อนให้ ที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบ     กสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี บำรุงท้องที่ได้ ๑ ไร่

๒.      ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่


อัตราโทษและค่าปรับ

๑.      ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด เสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของค่าภาษี

๒.      ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

๓.      ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มอีก ๑ เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

๔.      ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่  ๓๐  เมษายน  ต้องเสียเงินเพิ่ม  ๒% ต่อเดือนชองค่าภาษี

     เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน

 

ภาษีป้าย

          เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ

๑.      สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน

๒.      สำเนาหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

๓.      รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะ ข้อความ ภาพ ขนาด รูปร่าง และรูปตัว ของป้าย(ถ้ามี)

๔.      สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย

๕.      หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)

 

อัตราภาษี

๑.      ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรา  ๓ บาท ต่อ ๕๐๐  ตารางเซนติเมตร

๒.      ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น

     คิดอัตรา ๒๐  บาท ต่อ ๕๐๐  ตารางเซนติเมตร

๓.      ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา  ๔๐  บาท  ต่อ  ๕๐๐  ตารางเซนติเมตร

     - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่

- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

๔.      ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า  ๒๐๐  บาท  ให้เสียในอัตรา ๒๐๐  บาท

 

การยื่นประเมินและการชำระภาษี

๑.      เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่  ๒ มกราคม  -  ๓๑   มีนาคม  ของทุกปีโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดง ในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  ๑๕  วัน  และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี  และภาษีป้ายเป็นงวดๆ ละ  ๓ เดือน ของปี

๒.      ชำระภาษีป้ายภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

๓.      ถ้าภาษีป้ายเกิน ๓,๐๐๐ บาท  จะขอผ่อนชำระเป็น  ๓  งวด เท่า ๆ กันก็ได้

๔.     ถ้าไม่สามารถหาตัวเจ้าของป้ายได้  ให้ผู้ครอบครองอาคารหรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายนั้นตั้งอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

 

การอุทธรณ์

ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.ป.๔  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

 

อัตราโทษและค่าปรับ

๑.      ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือน มีนาคม หรือ หลังติดตั้งป้าย  ๑๕  วัน  เสียเงินเพิ่ม  ๑๐%  ของภาษี

๒.      ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

๓.      ไม่ชำระเงินภายใน  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม ๒%  ต่อเดือน ของค่าภาษี  ให้นับเศษของเดือนเป็น ๑ เดือน

๔.      ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องละวางโทษปรับตั้งแต่  ๕,๐๐๐ –๕๐,๐๐๐  บาท

๕.      ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่รับโอนป้าย ต้องละวางโทษปรับตั้งแต่  ๑,๐๐๐ –๑๐,๐๐๐  บาท

๖.      ผู้ใดไม่แสดงชื่อ ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพื้นที่เกิน ๒ ตารางเมตร  ต้องระวางโทษปรับ วันละ ๑๐๐  บาท  เรียงรายวัน ตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด

๗.      ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ว หรือโดยจงใจแจ้งขอความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  ๑ ปี หรือปรับตั้งแต่    ๕,๐๐๐ –๕๐,๐๐๐  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม เก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่แรง  เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับที่

รายการ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

(๑.๑) ค่าเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ

        เศษลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไปลูกบาศก์เมตรละ

        เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่า ๑ ลูกบาศก์เมตร

 

 

๒๐๐

๑๐๐

(๑.๒) ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน

- วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐  ลิตร                                           เดือนละ

- วันหนึ่งเกิน    ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน   ๔๐  ลิตร                 เดือนละ

- วันหนึ่งเกิน    ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน   ๖๐  ลิตร                 เดือนละ    

- วันหนึ่งเกิน    ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน   ๘๐  ลิตร                 เดือนละ    

- วันหนึ่งเกิน    ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน ๑๐๐  ลิตร                 เดือนละ    

- วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน ๒๐๐  ลิตร                 เดือนละ    

- วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน ๓๐๐  ลิตร                 เดือนละ    

- วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน ๔๐๐  ลิตร                 เดือนละ    

- วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน ๕๐๐  ลิตร                 เดือนละ   

         ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๔๐๐  ลิตร ขึ้นไป

- วันหนึ่งไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                                    เดือนละ

- วันหนึ่งเกิน ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                                             เดือนละ

ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้ง หนึ่ง ๆ

- วันหนึ่งไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                                    ครั้งละ

-  เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ ลูกบาศก์เมตร    ลูกบาศก์เมตรละ

 

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

 

๑,๐๐๐

 

๑,๐๐๐

 

๑๕๐

๑๕๐

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

     ก.  รับทำการเก็บ ขน  สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                 ฉบับละ

     ข.  รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน                                                      ฉบับละ

 

 

๕,๐๐๐

 

๕,๐๐๐

 

 

 

 


ทะเบียนพาณิชย์

๑.      ผู้ประกอบการพาณิชย์ หมายถึง

o   บุคคลธรรมดา (เจ้าของคนเดียว)

o   ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

o   นิติบุคคลต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย

๒.     กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  ตาม  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการในพื้นที่  ตำบลแม่แรง ต้องจดทะเบียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง

o   การทำโรงสีข้าว  การทำโรงเรื่อยที่ใช้เครื่องจักร

o   ขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ  อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามคิดรวมทั้งสิ้นในวันวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่  ๒๐ บาท ขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขาย มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่  ๕๐๐  บาทขึ้นไป

o   การเป็นนายหน้าหรือตังแทนค้า ต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตามและสิ้นค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใด เป็นเงิน ตั้งแต่  ๒๐  บาท ขึ้นไป

o   การประกอบการหัตถกรรม  หรือการอุสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ  อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตามและขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นตั้งแต่  ๒๐ บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ตั้งแต่  ๕๐๐  บาท ขึ้นไป

o   การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด  การรับซื้อขายที่ดิน  การให้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงจำนำและการทำโรงแรม

 

และประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๔๙ 

๑.      การขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน์ แผ่นดีวีทัศน์หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

๒.     การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับอัญมณี

๓.     การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต

๔.     การบริการอินเทอร์เน็ต

๕.     การใช้พื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

๖.     การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

๗.     การผลิต รับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

๘.     การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

๙.     การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอแกะ

๑๐.การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

๑๑.การให้บริการตู้เพลง

๑๒.โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงานช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

 

๓.  กิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

o   การค้าเร่  การค้าแผงลอย

o   พาณิชยกิจเพื่อบำรุงศาสนา หรือการกุศล

o   พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ  หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

o   พาณิชยกิจของ กระทรวง ทบวง กรม

o   พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

o   กิจการของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย

o   พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๑  ลงวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕

     ๔. รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

o   เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือเพิ่มใหม่

o   เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ

o   ย้ายสำนักงานใหญ่

o   เปลี่ยนผู้จัดการ

o   เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่

o   เพิ่มหรือลดเงินทุน

o   ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง ๆ

๕.     การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์

     การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี้

๑.      คำขอจดทะเบียน ( แบบ ทพ.)

๒.     หลักฐานประกอบคำขอ

* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน

     -  เจ้าของกิจการ  (จำนวน  ๑  ชุด) หรือ

     -  หุ้นส่วนผู้จัดการ (จำนวน  ๑  ชุด) หรือ

     -  ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

          * สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ หนังสือแต่งตั้ง 

            ผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ ใบอนุญาตทำงาน ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

* หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)


การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมีเอกสารดังนี้

๑.      คำขอจดทะเบียน (แบบ  ทพ.)

๒.     หลักฐานประกอบคำขอ

* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน

     -  เจ้าของกิจการ  (จำนวน  ๑  ชุด) หรือ

     -  หุ้นส่วนผู้จัดการ (จำนวน  ๑  ชุด) หรือ

     -  ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

* ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย

* สำเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล เป็นต้น

* หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ หรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศหรือกรรมการ

* หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 

การจดทะเบียนเลิก  มีเอกสารดังนี้

๑.  คำขอจดทะเบียน (แบบ  ทพ.)

๓.     หลักฐานประกอบคำขอ

* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน

     -  หุ้นส่วนผู้จัดการ (จำนวน  ๑  ชุด) หรือ

     -  ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

* ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย

* หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีที่มีหน้าที่จัดทำบัญชี

* สำเนาเอกสารการสั่งให้เลิกประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

* สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบกิจการ ในกรณีที่ผู้ประกอบการถึงแก่กรรม

* หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ

๑.      ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน  ๓๐  วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันเลิกกิจการ

๒.     กรณีแจ้งเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรมให้ลงชื่อโดยทายาทคำใดคนหนึ่งหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ทำการแทนทายาท หรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาท

 

๖.     ค่าธรรมเนียม

o   จดทะเบียนจัดตั้งใหม่                         ๕๐      บาท

o   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ครั้งละ             ๒๐      บาท

o   จดทะเบียนเลิก                                ๒๐      บาท

o   ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ    ๓๐      บาท

o   ตรวจเอกสาร   ครั้งละ                       ๒๐      บาท

o   คัดสำเนาและรับรองสำเนา ฉบับละ         ๓๐      บาท


บทกำหนดลงโทษ

๑.      ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน  แสดงรายการเท็จไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท  กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน  ๑๐๐  บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

๒.     ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอใบแทนหรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สำนักงานที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐  บาท  และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน ๒๐  บาท  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๓.     ผู้ประกอบกิจการซึ่งกระทำการช่อโกงประชาชนปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต  ปลอมสินค้าหรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรง ในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่

๔.     ผู้ประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังฝ่าฝืนและประกอบกิจการต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือจำคุงไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ