ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,446
เดือนที่แล้ว
1,992
ปีนี้
49,125
ปีที่แล้ว
39,369
ทั้งหมด
88,495
ไอพี ของคุณ
35.175.191.150


นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

17 กันยายน 2562

เวลา 13.30 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ของ อปท.ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 
16 กันยายน 2562

12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวต้อนรับกลุ่มเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่งของอำเภอป่าซาง ในการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่สำคัญได้รับเกียรติจากท่านวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดพิธีลงนามดังกล่าว และให้โอวาทกล่าวถึงความสำคัญของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการประสานงานเพื่อบูรณาการความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังการบรรยายเพื่อร่วมระดมความคิดเห็น หัวข้อ การพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

12 กันยายน 2562

เวลา 13.00 น. นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง(ผู้อำนวยการท้องถิ่น) ร่วมกับเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยทั้ง 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงใหม้อาคารประชารัฐสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองเงือก เพื่อพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ การสั่งการ การบัญชาการและหลักการปฏิบัติตามหลักวิธี โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐาน คือ การบัญชาการเหตุการณ์ การระงับเหตุอัคคีภัย การค้นหาผู้บาดเจ็บและการปฐมพยาบาล การลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาล การสาธิตการดับเพลิงขั้นกลางและขั้นสูง การสาธิตการระงับเหตุอัคคีภัยโดยใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ การเรียนรู้การระงับอัคคีภัยจากแก๊สหุงต้ม เทศบาลตำบลแม่แรง ขอขอบพระคุณ เครือข่ายงานป้องกันฯ ทั้ง 8 อปท.ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และทำให้กิจกรรมบรรลุผลสำเร็จก่อเกิดความร่วมมือในงานป้องกันฯให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดไว้และช่วยลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รูปภาพ 118 ภาพ
12 กันยายน 2562

11 กันยายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด " ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง

11 กันยายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ตามโครงการเสริมสร้างความรู้และสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
,ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ,ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ตำบลแม่แรง และภาคีเครือข่าย งานจัดเก็บรายได้ อาทิ เทศบาลตำบลอุโมงค์,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลศรีเตี้ย,เทศบาลตำบลทาสบชัย จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

10 กันยายน 2562

นางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าบุก และคณะกรรมการหมู่บ้านป่าบุก ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ณ ชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก เป็นคณะลำดับที่ 267

10 กันยายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล(รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา) ให้สัมภาษณ์ และนำเสนอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือเรื่อง บทเรียนความสำเร็จโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง 9 ก.ย. 62

09 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดทำโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ( Healthy Workplace ) เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ สะอาด เรียบร้อย มีสุขอนามัย ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี พนักงาน เจ้าหน้าที่มีความสุขสุขภาพดี พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชน

06 กันยายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการการติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดป่าบุก

06 กันยายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายทอมือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในเขตพื้นที่ตำบลแม่แรง ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองเงือก

05 กันยายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน โดยเครือข่ายทสม.ตำบลแม่แรง ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน ด้านการจัดการขยะ ของชุมชนปลอดขยะ บ้านป่าบุก

 
05 กันยายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาเทศบาลตำบลแม่แรงใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน ,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่แรง เข้าร่วมโครงการ ณ เฮือนดาหลารีสอร์ทลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

04 กันยายน 2562

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วย นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจประเมินการขอใช้ที่ดิน นสล.บ้านดอนตอง(ป่าช้า) ประกอบการพิจารณา เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง

03 กันยายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (179 รายการ)